Supplies

 • 2 tbsp oil
 • 1 tsp garlic
 • 1 tsp ginger
 • 1 tsp chopped green chillis
 • 1 litre chicken stock
 • 1/2 cup baby corn
 • 1/2 cup carrot
 • 1/2 cup red bell pepper
 • 1/2 cup green bell pepper
 • 1/2 cup yellow bell pepper
 • 2 tbsp sprouts
 • 1 packet ramen noodles
 • 1 tsp chilli sauce
 • 1 tsp soy sauce
 • 1 pinch salt
 • 1 tsp black pepper
 • 1 tsp sugar
 • 1 cup shredded chicken
 • 1 tsp spring onions

Steps